Fundacja

Fundacja Jacka Maziarskiego prowadzi działania na rzecz wysokich etyczno-moralnych standardów w publicystyce i twórczości literackiej, promuje i nagradza niezależność myślenia, wierność wartościom humanistycznym i historycznym; organizuje też warsztaty i seminaria dla młodzieży.

 

Celem Fundacji jest:

  1. promocja twórczości Jacka Maziarskiego oraz ochrona jego osobistych i majątkowych praw autorskich,
  2. upowszechnianie twórczości literackiej i publicystycznej o wysokich walorach humanistycznych i historycznych
  3. działanie na rzecz wysokich etyczno – moralnych standardów w twórczości literackiej i publicystycznej.

 

Swoje cele Fundacja realizuje między innymi przez:

  1. upowszechnienie twórczości i idei Jacka Maziarskiego w różnych formach społecznej komunikacji,
  2. organizowanie konkursu i przyznawanie nagrody im. Jacka Maziarskiego autorom, których twórczość promuje wartości humanistyczne i historyczne,
  3. współpracę z mediami oraz instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji,
  4. promowanie wartości humanistycznych i historycznych w twórczości literackiej i publicystycznej m.in. przez organizowanie spotkań i konferencji, sympozjów w szczególności dla młodych twórców.

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz prawne, których działalność jest zbieżna z celem i działaniami Fundacji